<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1484378158627130&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
+ 32 3 375 17 97

Inhoud

1. Totstandkoming van de pakketreisovereenkomst / verplichtingen voor medereizigers

 

2. Betaling 

 

3. Wijzigingen van de inhoud van de overeenkomst vóór de aanvang van de reis zonder invloed op de reissom

 

4. Prijswijzigingen na de totstandkoming van de overeenkomst

 

5. Annulering door de klant voor de aanvang van de reis / annuleringskosten

 

6. Omboekingen

 

7. Ongebruikte diensten

 

8. Niet bereiken van het minimale aantal deelnemers / annulering door VIVA Cruises voor de aanvang van de reis

 

9. Annulering of opzegging door VIVA Cruises om redenen van gedrag, ziekte of zwangerschap

 

10. Medewerkingsplicht van de klant

 

11. Aansprakelijkheidsbeperking

 

12. Verjaring, instelling van vorderingen

 

13. Luchtvervoer en informatieplicht over de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij

 

14. Treinreserveringen

 

15. Paspoort-, visum- en gezondheidsvoorschriften

 

16. Informatie voor personen met beperkte mobiliteit of andere beperkingen

 

17. Weigering van toestemming om te landen, kosten van het verdere vervoer

 

18. Bijstand, berging

 

19. Medische zorgen

 

20. Toepasselijk recht, bevoegde rechter, alternatieve geschillenbeslechting

Algemene Voorwaarden

1. Totstandkoming van de pakketreisovereenkomst / verplichtingen voor medereizigers

1.1 Het volgende geldt voor alle boekingswijzen:

a) De basis van het onderliggende aanbod van de overeenkomst is de reisbeschrijving en aanvullende informatie van VIVA Cruises voor de betreffende pakketreis, voor zover deze bij de boeking voor de klant beschikbaar is.


b) De klant is aansprakelijk voor alle contractuele verplichtingen van medereizigers voor wie hij de boeking verricht, en voor zijn eigen verplichtingen, voor zover hij deze met een uitdrukkelijke en afzonderlijke verklaring heeft aanvaard.

c) Indien de inhoud van de verklaring van aanvaarding door VIVA Cruises afwijkt van de inhoud van de boeking, is er een nieuw aanbod van VIVA Cruises, waaraan VIVA Cruises voor een periode van tien dagen is gebonden. De overeenkomst wordt gesloten op basis van dit nieuwe aanbod, voor zover VIVA Cruises heeft gewezen op de desbetreffende wijziging en heeft voldaan aan zijn precontractuele informatieplicht, en indien de klant binnen de verbintenistermijn aan VIVA Cruises zijn aanvaarding kenbaar maakt met een uitdrukkelijke verklaring of aanbetaling.
 
d) Reisagenten (bijv. reisbureaus) en dienstverleners (bijv. vervoersmaatschappijen) zijn niet bevoegd om afspraken te maken, informatie te verstrekken of toezeggingen te doen die de vastgelegde inhoud van de pakketreisovereenkomst wijzigen, verder gaan dan de contractueel door VIVA Cruises toegezegde diensten of in tegenspraak zijn met de reisbeschrijving.

e) VIVA Cruises wijst de klant op zijn wettelijke rechten inzake gegevensbescherming in de afzonderlijke informatiebladen hierover en verzoekt hem hiervan kennis te nemen.

 

 

2. Betaling 


2.2 VIVA Cruises heeft een insolventieverzekering afgesloten bij tourVERS, om de door de klant te betalen reissom te verzekeren. Het verzekeringsbewijs is bij de reisbevestiging of de kopie van de overeenkomst gevoegd of op de achterkant van deze documenten afgedrukt.

VIVA Cruises en reisagenten mogen voor het einde van de pakketreis alleen aanbetalingen op de reissom eisen of aanvaarden, als een overeenkomst voor insolventieverzekering van kracht is en de klant duidelijk, begrijpelijk en nadrukkelijk op de hoogte is gebracht van de naam en contactgegevens van tourVERS. Na de totstandkoming van de overeenkomst en de overhandiging van het verzekeringsbewijs moet een aanbetaling van 20% op de reissom worden uitgevoerd. Het resterende bedrag moet 30 dagen voor de aanvang van de reis worden betaald, op voorwaarde dat het verzekeringsbewijs is overhandigd en de pakketreis niet meer kan worden geannuleerd om de in punt 8.1 vermelde reden.

 

2.2 Indien de klant de aanbetaling en/of betaling van het resterende bedrag niet volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden verricht, hoewel VIVA Cruises bereid en in staat is de contractuele diensten zoals vastgelegd te leveren, aan zijn wettelijke informatieplicht heeft voldaan en de klant geen wettelijk of contractueel retentierecht heeft, heeft VIVA Cruises, na het versturen van een herinnering met betalingstermijn, het recht zich terug te trekken uit de pakketreisovereenkomst en de klant annuleringskosten in rekening te brengen volgens punt 5.2 zin 2 tot 5.6.

 

 

3. Wijzigingen van de inhoud van de overeenkomst vóór de aanvang van de reis zonder invloed op de reissom


3.1    Afwijkingen van essentiële eigenschappen van de reisdiensten volgens de inhoud van de pakketreisovereenkomst die na de totstandkoming van de overeenkomst noodzakelijk zijn geworden en niet te kwader trouw door VIVA Cruises zijn veroorzaakt, zijn VIVA Cruises toegestaan vóór de aanvang van de reis, op voorwaarde dat deze afwijkingen te verwaarlozen zijn en geen invloed hebben op de algemene aard van de pakketreis.


3.2    In het bijzonder heeft VIVA Cruises het recht om vaartijden, routes en/of vervoermiddelen te wijzigen, als dit noodzakelijk is vanwege de bijzondere omstandigheden van de scheepvaart, om veiligheidsredenen, door het weer, vanwege hoog of laag water, vanwege officiële bevelen (bijv. reiswaarschuwingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, beperkingen door epidemieën of om andere redenen), ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemers, bemanning en klanten (bijv. als gevolg van epidemieën) of om andere redenen waarvoor VIVA Cruises niet verantwoordelijk is, voor zover deze wijzigingen te verwaarlozen zijn en de algemene aard van de reis niet aantasten.


3.3.   Na kennisname van de reden voor de wijziging is VIVA Cruises verplicht om de klant onmiddellijk op een duurzame gegevensdrager (ook bijv. per e-mail, sms of spraakbericht) duidelijk, begrijpelijk en nadrukkelijk te informeren over de aangepaste reisdiensten.


3.4    In geval van een significante wijziging van een essentiële eigenschap van een reisdienst of de afwijking van speciale wensen van de klant die deel uitmaken van de pakketreisovereenkomst, heeft de klant het recht, om binnen een redelijke termijn die door VIVA Cruises is vastgesteld bij de kennisgeving van de wijziging,

ofwel de wijziging te aanvaarden,

ofwel zich kosteloos uit de pakketreisovereenkomst terug te trekken,

ofwel te verzoeken om een vervangreis, indien VIVA Cruises een dergelijke reis heeft aangeboden.


De klant heeft de keuze om al dan niet te reageren op de kennisgeving van VIVA Cruises. Indien de klant reageert tegenover VIVA Cruises, dan kan hij instemmen met de wijziging van de overeenkomst, om een vervangreis verzoeken, voor zover hem die werd aangeboden, of zich kosteloos uit de overeenkomst terugtrekken.
Indien de klant niet of niet binnen de gestelde termijn tegenover VIVA Cruises reageert, dan wordt de gemelde wijziging als aanvaard beschouwd.
In de mededeling volgens punt 3.3. dient de klant hierop duidelijk, begrijpelijk en nadrukkelijk te worden gewezen.
 
3.5.   Eventuele garantierechten blijven onverlet, indien de gewijzigde diensten gebreken vertonen. Indien de kosten van VIVA Cruises voor de uitvoering van de gewijzigde reis of de gelijkwaardige vervangreis lager zijn, wordt de klant het verschil terugbetaald overeenkomstig § 651m lid 2 BGB.
 
 

4. Prijswijzigingen na de totstandkoming van de overeenkomst

 

4.1    VIVA Cruises behoudt zich het recht voor de in de pakketreisovereenkomst vastgelegde prijs aan te passen, indien deze verhoging van de reissom rechtstreeks het gevolg is van een verhoging van de prijs voor personenvervoer na de totstandkoming van de overeenkomst – door hogere kosten voor brandstof of andere energiebronnen (vervoerskosten), belastingen en andere heffingen voor overeengekomen diensten, zoals toeristentaksen, haven- of luchthavengelden of luchtverkeersbelastingen – of van een wijziging van de toepasselijke wisselkoersen voor de betreffende pakketreis na de totstandkoming van de overeenkomst:
 
a) Indien de onderliggende vervoerskosten (met name de brandstofkosten) na de totstandkoming van de overeenkomst stijgen, kan VIVA Cruises de reissom verhogen volgens de volgende berekening:

-  In geval van een verhoging met betrekking tot de zitplaats of het bed, kan VIVA Cruises het bedrag van de verhoging aan de klant berekenen.
-  In de overige gevallen worden de door de vervoerder gevorderde extra vervoerskosten per vervoermiddel gedeeld door het aantal zitplaatsen of bedden van het overeengekomen vervoermiddel. De op die manier bepaalde verhoging voor één zitplaats of bed kan VIVA Cruises aan de klant berekenen.
 
b) Indien de belastingen en andere heffingen, zoals toeristentaksen, haven- en luchthavengelden of luchtverkeersbelastingen, die gelden bij de totstandkoming van de pakketreisovereenkomst, tegenover VIVA Cruises worden verhoogd, kan de reissom met het overeenkomstige evenredige bedrag worden verhoogd.
 
c) In geval van een wijziging van de wisselkoersen na de totstandkoming van de pakketreisovereenkomst, kan de reissom worden verhoogd, voor zover de reis daardoor duurder is geworden voor VIVA Cruises.
 
d) Indien de reissom achteraf wordt gewijzigd, moet VIVA Cruises de klant onmiddellijk op een duurzame gegevensdrager (bijv. een e-mail) duidelijk en begrijpelijk informeren over de prijsverhoging, de redenen ervan en de berekening van de verhoging. De prijsverhoging mag niet later dan 20 dagen voor de aanvang van de reis worden doorgevoerd.
 
e) VIVA Cruises mag de prijzen niet eenzijdig met meer dan 8% verhogen. VIVA Cruises zal de klant een overeenkomstige prijsverhoging voorstellen en hem verzoeken deze binnen een redelijke termijn te aanvaarden of zich zonder kosten uit de pakketreisovereenkomst terug te trekken. Het voorstel voor de prijsverhoging mag niet later dan 20 dagen voor de aanvang van de reis plaatsvinden. VIVA Cruises kan de klant ook een andere pakketreis (vervangreis) aanbieden. De klant heeft hier geen recht op. Na het verstrijken van de door VIVA Cruises gestelde termijn, wordt het voorstel van de prijsverhoging als aanvaard beschouwd. Een eventueel door VIVA Cruises aangeboden vervangreis moet met een uitdrukkelijke verklaring tegenover VIVA Cruises worden aanvaard.
 
4.2    VIVA Cruises is verplicht om op verzoek van de klant de reissom te verlagen, indien en voor zover de vervoerskosten, heffingen of wisselkoersen zoals vermeld in punt 4.1 na de totstandkoming van de overeenkomst en voor aanvang van de reis zodanig zijn gewijzigd, dat de pakketreis gepaard gaat met lagere kosten voor VIVA Cruises. Indien de klant meer heeft betaald dan het dan nog verschuldigde bedrag, zal VIVA Cruises het teveel terugbetalen, waarbij VIVA Cruises de werkelijk gemaakte administratiekosten in mindering mag brengen. Op verzoek van de klant moet VIVA Cruises bewijs leveren voor de gemaakte administratiekosten.
 
 
5. Annulering door de klant voor de aanvang van de reis / annuleringskosten
 
5.1    De klant kan op elk moment voor de aanvang van de reis de pakketreis annuleren. De annulering moet bij VIVA Cruises worden gemeld. Indien de pakketreis via een reisbureau werd geboekt, kan de annulering ook bij het reisbureau worden gemeld. De klant wordt aangeraden de annulering in tekstvorm op een duurzame gegevensdrager te melden.
 
5.2    Indien de klant voor de aanvang de pakketreis annuleert of de reis niet aanvangt, verliest VIVA Cruises zijn aanspraak op de reissom. In plaats daarvan kan VIVA Cruises een redelijke vergoeding eisen, voor zover VIVA Cruises niet verantwoordelijk is voor de annulering of zich op de bestemming of in de onmiddellijke omgeving daarvan geen onvermijdelijke, buitengewone omstandigheden voordoen die de uitvoering van de pakketreis of het vervoer van personen naar de bestemming aanzienlijk bemoeilijken. Omstandigheden zijn onvermijdelijk en buitengewoon indien zij buiten de macht liggen van degene die zich erop beroept, en de gevolgen ervan niet hadden kunnen worden vermeden, zelfs indien alle redelijke voorzorgen waren genomen.
 
5.3    VIVA Cruises heeft de volgende vaste vergoedingspercentages vastgelegd, rekening houdend met de periode tussen de annuleringsverklaring en de aanvang van de reis en met de verwachte kostenbesparing en de verwachte inkomsten door een ander gebruik van de reisdiensten. De vergoeding wordt als volgt berekend naargelang de datum van ontvangst van de annuleringsverklaring:

 

         Tot 120 dagen voor vertrek 10%,

         van 119 tot 90 dagen voor vertrek 20%,

         van 89 tot 30 dagen voor vertrek 40%,

         van 29 tot 15 dagen voor vertrek 60%,

         van 14 tot 1 dagen voor vertrek 80% van de reissom.

         Annulering op de dag van het vertrek of het niet aanvangen van de pakketreis: 90% van           de reissom.

 

5.4    In ieder geval staat het de klant vrij om aan VIVA Cruises te bewijzen dat VIVA Cruises helemaal geen schade of aanzienlijk minder schade dan de door VIVA Cruises gevorderde vergoeding heeft geleden.
 
5.5   VIVA Cruises behoudt zich het recht voor om in plaats van de bovengenoemde vaste vergoedingsprecentages een hogere schadevergoeding te eisen, die wordt berekend op basis van de reissom minus de door VIVA Cruises bespaarde kosten en de inkomsten van VIVA Cruises door een ander gebruik van de reisdiensten. In dit geval is VIVA Cruises verplicht om het bedrag van de gevorderde schadevergoeding op verzoek van de klant te staven.

 

5.6 Indien bij een gezamenlijk geboekte tweepersoonskajuit één volledig betalende persoon vóór de aanvang de reis annuleert, met als gevolg dat de tweepersoonskajuit als eenpersoonskajuit wordt gebruikt, heeft VIVA Cruises recht op de in punt 5.3. vermelde vergoeding en ten minste op een forfaitaire vergoeding ter hoogte van de toeslag voor een eenpersoonskajuit die anders bij de boeking zou worden berekend. Hetzelfde geldt indien bij een kajuit die voor meerdere personen is geboekt, een volledig betalende persoon de reis annuleert, zodat een kajuit die eigenlijk voor drie of vier personen is bestemd, door minder personen wordt gebruikt.

 

5.7 Indien VIVA Cruises als gevolg van de annulering verplicht is de reissom (indien reeds betaald) terug te betalen, zal VIVA Cruises deze onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na de annulering terugbetalen.

 

5.8 VIVA Cruises raadt de klant ten zeerste aan een annulatieverzekering af te sluiten, alsook een bagage- en reisongevallenverzekering (voor het geval het noodzakelijk is de reis te onderbreken, bijv. als gevolg van een ongeval).
 
 
6. Omboekingen
 
6.1    Na de totstandkoming van de overeenkomst heeft de klant geen recht meer om de reisdatum, de reisbestemming, de plaats van vertrek, de accommodatie of de vervoerswijze te wijzigen (omboeking). Dit geldt niet wanneer de omboeking noodzakelijk is, omdat VIVA Cruises geen, onvoldoende of onjuiste precontractuele informatie aan de klant heeft verstrekt overeenkomstig art. 250 § 3 van de invoeringswet bij het Duits Burgerlijk Wetboek (EGBGB). In dit geval is een omboeking kosteloos mogelijk. Indien in de overige gevallen op verzoek van de klant toch een omboeking wordt uitgevoerd en daarbij een termijn van 90 dagen voor de aanvang van de reis in acht wordt genomen, kan VIVA Cruises een omboekingstarief van EUR 50,- per klant in rekening brengen. In bepaalde gevallen, bijv. wanneer vluchten zijn getroffen, kunnen de extra kosten voor een omboeking aanzienlijk hoger zijn.

 

6.2    Een verzoek tot omboeking dat door de klant wordt ingediend na het verstrijken van de termijn van 90 dagen, kan, voor zover het daadwerkelijk uitvoerbaar is, alleen worden uitgevoerd na annulering van reis volgens de voorwaarden onder punt 5.2 tot 5.7 en een gelijktijdige nieuwe boeking. Dit geldt niet voor verzoeken tot omboeking die slechts geringe kosten met zich meebrengen.

 

6.3   Indien op reeds uitgegeven vliegtickets een naam moet worden gecorrigeerd (en dus niet de passagier moet worden veranderd), kunnen de door de luchtvaartmaatschappij gemaakte kosten aan de klant worden doorberekend. VIVA Cruises kan in dit geval ook een omboekingstarief van EUR 50,- in rekening brengen.

 

6.4   Tot 7 dagen voor de aanvang van de reis kan de klant aan VIVA Cruises verklaren dat een derde in zijn plaats tot de pakketreisovereenkomst toetreedt en de bijbehorende rechten en plichten op zich neemt. Deze verklaring moet op een duurzame gegevensdrager (papier of elektronisch) worden uitgevoerd. VIVA Cruises heeft het recht bezwaar te maken tegen de toetreding van de derde partij, indien deze niet voldoet aan de contractuele reisvoorwaarden. Indien een derde partij tot de overeenkomst toetreedt, zijn hij en de klant tegenover VIVA Cruises hoofdelijk aansprakelijk voor de reissom en de extra kosten die voortvloeien uit de toetreding van de derde partij. Deze kosten moeten redelijk zijn en daadwerkelijk gemaakt zijn en VIVA Cruises moet dit aan de klant kunnen bewijzen.

 

6.5   Omboekingskosten moeten onmiddellijk worden betaald.

 

 

7. Ongebruikte diensten


Indien de klant om hem toe te schrijven redenen (bijv. door vervroegde terugkeer of andere dwingende redenen) geen gebruik maakt van bepaalde reisdiensten die hem zoals overeengekomen worden aangeboden, kan hij geen aanspraak maken op een gedeeltelijke terugbetaling van de reissom, voor zover deze redenen hem niet wettelijk het recht geven om de reis kosteloos te annuleren of de pakketreisovereenkomst op te zeggen. VIVA Cruises zal er alles aan doen om de bespaarde kosten van de dienstverleners vergoed te krijgen. Deze verplichting is niet van toepassing, indien de diensten volstrekt onbeduidend zijn.

 

8. Niet bereiken van het minimale aantal deelnemers / annulering door VIVA Cruises voor de aanvang van de reis

 

8.1.   Het minimale aantal deelnemers voor alle pakketreizen van VIVA Cruises is 80.

 

VIVA Cruises kan de pakketreisovereenkomst alleen ontbinden wegens het niet bereiken van het minimale aantal deelnemers, als VIVA Cruises


a) in de desbetreffende precontractuele informatie het minimale aantal deelnemers heeft vermeld, alsmede het tijdstip vóór de contractueel overeengekomen aanvang van de reis waarop de klant de melding uiterlijk moet hebben ontvangen, en

b) het minimale aantal deelnemers en de uiterste annuleringstermijn in de reisbevestiging aangeeft.

 

De annulering moet aan de klant worden meegedeeld uiterlijk op de 31e dag voor de overeengekomen aanvang van de reis en in ieder geval uiterlijk op de dag die in de precontractuele informatie en de reisbevestiging aan de klant is aangegeven.

 

Indien al vroeger blijkt dat het minimale aantal deelnemers niet kan worden bereikt, dan zal VIVA Cruises onmiddellijk gebruik maken van zijn recht op annulering.

 

8.2.   VIVA Cruises kan vóór aanvang van de reis de pakketreisovereenkomst ook ontbinden, indien VIVA Cruises door onvermijdelijke, buitengewone omstandigheden verhinderd is de overeenkomst uit te voeren. Omstandigheden zijn onvermijdelijk en buitengewoon indien zij buiten de macht liggen van degene die zich erop beroept, en de gevolgen ervan niet hadden kunnen worden vermeden, zelfs indien alle redelijke voorzorgen waren genomen. Onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden zijn bijv. oorlogen, burgeroorlogen, natuurrampen, epidemieën (met name de COVID-19-epidemie), terroristische aanslagen, overheidsbevelen die na de totstandkoming van de overeenkomst worden uitgevaardigd, inreisverboden (met name wegens epidemieën) en reiswaarschuwingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor de bestemming of een tussenliggende bestemming van de reis.

 

De annulering overeenkomstig dit punt 8.2. moet onmiddellijk na kennisname van de reden voor de annulering worden meegedeeld.

 

8.3.   Indien VIVA Cruises de overeenkomst volgens punt 8.1. of 8.2. ontbindt, verliest VIVA Cruises de aanspraak op de overeengekomen reissom. Indien deze reeds (gedeeltelijk) is betaald, zal VIVA Cruises de gedane betalingen onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen terugbetalen. Bij annulering volgens punt 8 1. en 8.2. kan geen aanspraak worden gemaakt op een extra schadevergoeding.

 

 

9. Annulering of opzegging door VIVA Cruises om redenen van gedrag, ziekte of zwangerschap

 

Ook in de volgende gevallen kan VIVA Cruises de pakketreisovereenkomst voor de aanvang van de reis zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk ontbinden of na de aanvang van de reis zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk opzeggen:

 

a) Indien de klant naar het oordeel van de kapitein en evt. na overleg met de scheepsarts

- door ziekte, gebreken of een andere oorzaak niet in staat is te reizen

- afhankelijk is van begeleiding, maar zonder begeleiding reist
- een gevaar is voor de gezondheid van andere passagiers, bemanningsleden en werknemers van VIVA Cruises (bijv. door een infectie of dreigende verspreiding van een epidemie, zoals COVID-19)
- met valse gegevens heeft geboekt
- ondanks een waarschuwing van VIVA Cruises zich storend blijft gedragen of de overeenkomst zodanig schendt, dat een onmiddellijke gehele of gedeeltelijke ontbinding ervan gerechtvaardigd is.

 

b) In geval van zwangerschap, indien de klant bij de aanvang van de reis zich in de 24e week of meer van de zwangerschap bevindt of tijdens de reis de 24e week van de zwangerschap bereikt. Om veiligheidsredenen en door de beperkte medische zorg aan boord van de schepen van VIVA Cruises, is vervoer in dit geval uitgesloten. Indien de klant dit op het moment van de boeking niet kon weten, zal VIVA Cruises de reeds betaalde reissom terugbetalen, wanneer de zwangerschap onmiddellijk na de vaststelling ervan aan VIVA Cruises is gemeld. Indien deze melding opzettelijk later gebeurt, heeft VIVA Cruises het recht om volgens paragraaf 5 een vergoeding te eisen. Aanstaande moeders die op het moment van inscheping minder dan 24 weken zwanger zijn, moeten een verklaring van een gespecialiseerde arts (gynaecoloog) voorleggen die bevestigt dat ze in staat zijn om te reizen in het gespecificeerde vaargebied.
 
Bij annulering om een onder a) vermelde reden of bij opzegging in dit verband kan de klant geheel of gedeeltelijk worden uitgesloten van de (verdere) reis. VIVA Cruises behoudt de aanspraak op de reissom, maar moet de waarde in mindering brengen van de bespaarde kosten en de inkomsten van VIVA Cruises uit een ander gebruik van ongebruikte diensten, met inbegrip van de bedragen die door de dienstverleners aan VIVA Cruises worden gecrediteerd. Eventuele extra kosten voor de terugreis zijn voor rekening van de klant.

 

 

10.  Medewerkingsplicht van de klant

 

10.1  Reisdocumenten


De klant dient VIVA Cruises op de hoogte te stellen, indien hij de vereiste reisdocumenten (bijv. vliegticket, treinticket, hotelvoucher) niet binnen de door VIVA Cruises gestelde termijn heeft ontvangen.

 

10.2  Reclamaties / verzoek om een oplossing


Indien de pakketreis niet vrij van reisgebreken wordt geleverd, kan de klant een oplossing eisen.

 

Indien de klant opzettelijk nalaat om VIVA Cruises onmiddellijk op de hoogte te stellen van een bestaand reisgebrek en VIVA Cruises daardoor geen oplossing kan bieden, kan de klant geen aanspraak maken op een prijsvermindering overeenkomstig § 651 m BGB of schadevergoeding overeenkomstig § 651 n BGB.

 

Dit geldt niet, indien de reclamatie duidelijk onterecht of om andere redenen onredelijk is.

 

De klant is verplicht de vertegenwoordiger van VIVA Cruises op de reisbestemming, dus de reisleider aan boord of ter plaatse, onmiddellijk op de hoogte te stellen van zijn reclamatie. Indien de reisleider niet bereikbaar, niet aanwezig en contractueel geen verplichtingen heeft, dienen eventuele reisgebreken bij het opgegeven contactpunt op het hoofdkantoor van VIVA Cruises te worden gemeld. Informatie over de bereikbaarheid van de reisleider of VIVA Cruises wordt verstrekt in de boekingsbevestiging of uiterlijk bij de reisdocumenten.

 

De reisleider is gemachtigd om voor een oplossing te zorgen, voor zover dit mogelijk is en geen onevenredige kosten met zich meebrengt, rekening houdend met de omvang van het reisgebrek en de waarde van de betrokken reisdienst. Indien VIVA Cruises of de reisleider zich beroept op de onmogelijkheid of onhaalbaarheid van een oplossing voor een aanzienlijk deel van de reisdiensten, zal VIVA Cruises de klant, indien mogelijk, een passende, gelijkwaardige vervangende dienst aanbieden die vergelijkbaar is met de in de overeenkomst vastgelegde dienst. De reisleider is niet gemachtigd om vorderingen te aanvaarden.

 

10.3  Vaststelling van een opzegtermijn

 

Indien de pakketreis in belangrijke mate door een reisgebrek wordt beïnvloed en de klant de pakketreisovereenkomst overeenkomstig § 651 l BGB wil opzeggen vanwege een reisgebrek van het type zoals beschreven in § 651 i lid 2 BGB, voor zover het aanzienlijk is, moet de klant VIVA Cruises eerst een redelijke termijn stellen om een oplossing te bieden. Dit is niet van toepassing, indien een onmiddellijke oplossing vereist is of de oplossing door VIVA Cruises wordt geweigerd.

 

10.4  Bagage

 

De bagage van de klant mag geen wapens of andere gevaarlijke voorwerpen bevatten, noch verdovende middelen of alcoholische dranken die bedoeld zijn om tijdens de reis te consumeren. Punt 15.4. van deze voorwaarden is overeenkomstig van toepassing. Bagage die dergelijke verboden voorwerpen bevat, kan van (verder) vervoer worden uitgesloten.

 

10.5. Schade aan en vertraging van bagage bij vliegreizen; bijzondere regels en termijnen voor verzoeken om oplossingen

 

a) De klant wordt erop gewezen dat verlies, beschadiging en vertraging van bagage in het kader van vliegreizen volgens de bepalingen van de luchtvaartwetgeving door de klant onmiddellijk ter plaatse aan de verantwoordelijke luchtvaartmaatschappij moet worden gemeld door middel van een schadeformulier (‘PIR’). Luchtvaartmaatschappijen en reisorganisatoren kunnen op grond van internationale verdragen schadevergoeding weigeren, indien het schadeformulier niet is ingevuld. Het formulier moet binnen 7 dagen worden ingediend in geval van schade aan bagage en binnen 21 dagen in geval van vertraging.

 

b) Bovendien moet het verlies, de beschadiging of de verkeerde bestemming van bagage onmiddellijk worden gemeld aan de vertegenwoordiger van VIVA Cruises (reisleider) of aan VIVA Cruises. Dit ontslaat de klant niet van de verplichting om de schade binnen de bovenvermelde termijnen aan de luchtvaartmaatschappij te melden overeenkomstig punt a).

 


11. Aansprakelijkheidsbeperking

 

11.1 De contractuele aansprakelijkheid van VIVA Cruises voor schade die niet door overlijden, letsel, gezondheidsschade of schuldig verzuim is veroorzaakt, is beperkt tot driemaal de reissom.

 

Dit maximale aansprakelijkheidsbedrag geldt per klant en per reis.

 

Eventuele verdere vorderingen uit hoofde van het Verdrag van Montreal of de luchtvaartwetgeving blijven door de beperking onaangetast.

 

11.2 VIVA Cruises is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of personen- en zaakschade in verband met diensten die uitsluitend als diensten van derden worden geleverd (bijv. excursies, sportevenementen, theaterbezoek, tentoonstellingen, vervoersdiensten van en naar de opgegeven plaats van vertrek en bestemming). Dit geldt alleen wanneer deze diensten in de reisbeschrijving en de boekingsbevestiging samen met de uitvoerende contractpartner dusdanig uitdrukkelijk als diensten van derden worden gekenmerkt, dat ze voor de klant duidelijk geen deel uitmaken van de reisdiensten van VIVA Cruises. §§ 651 b, 651 c, 651 w en 651 y BGB blijven onaangetast. VIVA Cruises kan wel aansprakelijk worden gesteld, indien en voor zover de schade van de klant is veroorzaakt door een schending van de informatie-, inlichtings- of organisatieplichten van VIVA Cruises.

 

11.3  Indien op een door een dienstverlener te leveren reisdienst internationale overeenkomsten of daarop gebaseerde wettelijke voorschriften van toepassing zijn, volgens dewelke een vordering tot schadevergoeding slechts onder bepaalde voorwaarden of beperkingen tot stand komt of geldend kan worden gemaakt, dan wel onder bepaalde voorwaarden is uitgesloten, kan VIVA Cruises als reisorganisator zich daarop ook tegenover de klant beroepen.

 

11.4  Voor zover VIVA Cruises in het kader van scheepvaart de positie heeft van contractuele of feitelijke vervoerder, of volgens wettelijke voorschriften als zodanig wordt beschouwd, is VIVA Cruises aansprakelijk volgens de toepasselijke bijzondere wettelijke voorschriften (in het bijzonder volgens de bepalingen van de Duitse Binnenscheepvaartwet en het Duits Wetboek voor Koophandel).

 

11.5  Voor zover VIVA Cruises in het kader van luchtvaart de positie heeft van contractuele of feitelijke vervoerder, of volgens wettelijke voorschriften als zodanig wordt beschouwd, wordt de aansprakelijkheid van VIVA Cruises geregeld volgens de bijzondere wettelijke voorschriften of de bepalingen op basis van internationale overeenkomsten (o.a. de Duitse Luchtvaartwet, Verdrag van Montreal).

 

11.6. VIVA Cruises kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of verlies van persoonlijke bezittingen (bijv. foto- of filmapparatuur, kleding, sieraden of andere kostbaarheden) als gevolg van diefstal, ander verlies of extreme belastingen buiten het schip, tenzij de schade of het verlies te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van VIVA Cruises. Ook voor bewaring of vervoer in de voertuigen die worden gebruikt voor activiteiten aan wal of transfers is elke aansprakelijkheid uitgesloten, tenzij opzet of grove nalatigheid van VIVA Cruises heeft geleid tot de schade of het verlies. VIVA Cruises is aansprakelijk voor schade aan of verlies van handbagage in overeenstemming met de regels van het Duits Wetboek van Koophandel. Juwelen, contant geld en andere waardevolle voorwerpen moeten bij aankomst en vertrek veilig in de handbagage (en niet in de afgegeven bagage) worden vervoerd.

 

11.7  Indien een vordering wordt ingesteld tegen een werknemer of gemachtigde van VIVA Cruises voor schade die in het kader van het vervoer is ontstaan, kan deze, indien hij bewijst dat hij handelde in de uitoefening van zijn beroepsactiviteit, zich beroepen op de verweermiddelen en aansprakelijkheidsbeperkingen die krachtens deze reisvoorwaarden gelden voor VIVA Cruises.

 

 

12. Verjaring, instelling van vorderingen

 

12.1 De in § 651 i lid 3 BGB vermelde vorderingen van de klant verjaren volgens § 651 j BGB na twee jaar.

 

12.2 De periode begint op de dag waarop de pakketreis volgens de overeenkomst moet eindigen. Indien de laatste dag van de termijn op een zaterdag, een zondag of een officiële feestdag op de plaats van instelling valt, wordt deze dag vervangen door de eerstvolgende werkdag.

 

12.3 Vorderingen door de klant tegen VIVA dienen overeenkomstig § 651 i lid 3 nr. 2, 4-7 BGB te worden ingesteld. Een schriftelijke vordering op een duurzame gegevensdrager wordt aanbevolen.

 

12.4  Indien tussen de klant en VIVA Cruises onderhandelingen lopen over de vordering of de omstandigheden die aanleiding geven tot de vordering, wordt de verjaringstermijn opgeschort, tot de klant of VIVA Cruises weigert de onderhandelingen voort te zetten. De verjaringstermijn begint ten vroegste drie maanden na het einde van de opschorting.

 

12.5 Voor schade aan of vertraging van bagage bij vliegreizen overeenkomstig punt 10.4. geldt: een vordering tot schadevergoeding wegens schade aan bagage moet binnen 7 dagen worden ingesteld, een vordering tot schadevergoeding wegens vertraging van bagage binnen 21 dagen na aflevering.

 

12.6. Het reisbureau treedt slechts als tussenpersoon op bij de totstandkoming van de reisovereenkomst. Reisbureaus zijn niet gemachtigd om na het einde van de reis garantieclaims en schadeclaims van de klant te aanvaarden.

 

12.7. Zonder toestemming van VIVA Cruises mogen klanten geen vorderingen tegen VIVA Cruises aan derden overdragen, ook niet gedeeltelijk. Dit geldt niet voor meereizende familieleden.

 

 

13. Luchtvervoer en informatieplicht over de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij

 

13.1.    Indien de reis luchtvervoer omvat, gelden voor dit deel van de reis de voorwaarden voor luchtvervoer van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij (zie ook punt 11.5. voor aansprakelijkheid), die op verzoek door VIVA Cruises ter beschikking worden gesteld. De vluchttijden van de speciale vluchten zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van vliegtuigen op de chartermarkt en van de goedkeuring door de luchtverkeersleiding en kunnen dus ook in de vroege ochtend- of late avonduren plaatsvinden.

 

13.2.    De EU-verordening betreffende het informeren van luchtreizigers over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij verplicht VIVA Cruises om de klant op het moment van boeking te informeren over de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij van alle luchtvervoersdiensten die deel uitmaken van de geboekte pakketreis.

 

Indien de uitvoerende luchtvaartmaatschappij nog niet is vastgesteld op het moment van de boeking, is VIVA Cruises verplicht de klant te informeren over de luchtvaartmaatschappij(en) die de vlucht(en) waarschijnlijk zal/zullen uitvoeren.

 

Zodra VIVA Cruises weet welke luchtvaartmaatschappij de vlucht zal uitvoeren, moet VIVA Cruises de klant hiervan op de hoogte stellen.

 

Indien de luchtvaartmaatschappij die aan de klant is gemeld als uitvoerende luchtvaartmaatschappij verandert, moet VIVA Cruises de klant over deze wijziging informeren. VIVA Cruises dient onmiddellijk alle redelijke stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat de klant zo snel mogelijk van de wijziging op de hoogte wordt gesteld.

 

De lijst van luchtvaartmaatschappijen die geen activiteiten in de EU mogen uitoefenen (‘zwarte lijst’), is beschikbaar op de volgende website

 

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_de.htm.

 

 

14. Treinreserveringen

 

14.1. Alle treintickets die via VIVA Cruises worden geboekt, kunnen alleen worden geboekt in combinatie met een pakketreis die door VIVA Cruises wordt aangeboden.

 

14.2. De via VIVA Cruises geboekte treintickets moeten tijdens de reis worden meegenomen en bij controle in de trein worden voorgelegd.

 

14.3. Indien de klant via VIVA Cruises een treinticket boekt voor een vlucht, moet hij het treintraject zo kiezen, dat hij op tijd, m.n. ten minste drie uur voor vertrek, op de luchthaven is Indien de klant een treinticket naar een schip boekt, moet het traject zo worden gekozen, dat hij het schip ten minste drie uur vóór het aangegeven vertrek bereikt. Indien deze tijden niet worden nageleefd en indien de klant verantwoordelijk is voor de niet-naleving, kan VIVA Cruises niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade.

 

14.4. De via VIVA Cruises geboekte treinreis maakt deel uit van de pakketreis. Vorderingen wegens vertragingen of annuleringen van treinen en andere gebreken in de uitvoering van de treinreis kunnen worden ingesteld tegen VIVA Cruises of rechtstreeks tegen DB Dialog GmbH, Servicecenter Fahrgastrechte, 60647 Frankfurt am Main, Duitsland. Daarbij moeten het ingevulde reizigersrechtenformulier, het originele treinticket, het bewijs van de vertraging en, indien van toepassing, andere originele bonnen waarvoor de klant vergoeding eist, worden ingediend.

 

 

15. Paspoort-, visum- en gezondheidsvoorschriften

 

15.1  De klant dient zich te houden aan alle wetten, verordeningen, bepalingen of reisvoorschriften (regels) van de landen en havens die bij de reis worden aangedaan, alsook aan alle instructies van VIVA Cruises of zijn gemachtigden. Voordat de overeenkomst tot stand komt, zal VIVA Cruises klanten die staatsburgers zijn van EU-landen, informeren over de algemene paspoort- en visumvoorschriften en de gezondheidsformaliteiten van het land van bestemming, met inbegrip van de geschatte termijnen voor het verkrijgen van visa, en over eventuele wijzigingen hiervan vóór de aanvang van de reis. Staatsburgers van andere landen kunnen meer informatie krijgen bij het bevoegde consulaat. Er wordt van uitgegaan dat de klant en eventuele medereizigers geen bijzondere status hebben (bijv. dubbele nationaliteit, staatloosheid).

 

15.2  De klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen en bij zich hebben van de door de autoriteiten vereiste reisdocumenten (bijv. visa, vaccinatiebewijzen, online reisvergunningen zoals de ESTA-vergunning voor de VS), voor eventueel vereiste vaccinaties en voor het naleven van de douane- en deviezenvoorschriften. Lasten als gevolg van het niet naleven van deze voorschriften, bijv. de betaling van annuleringskosten, boetes, bekeuringen en onkosten, zijn voor rekening van de klant, tenzij VIVA Cruises hem niet, onvoldoende of onjuist heeft geïnformeerd. Indien VIVA Cruises in dit verband bedragen moet betalen of deponeren, is de klant verplicht deze onmiddellijk terug te betalen.

 

15.3. Extra kosten (bijv. voor extra catering aan boord) als gevolg van een quarantaine waarvoor VIVA Cruises niet verantwoordelijk is, zijn voor rekening van de klant of moeten door de klant worden terugbetaald.

 

15.4 Indien de inreisvoorschriften van individuele landen door de klant niet worden nageleefd of een visum door zijn schuld niet tijdig wordt verstrekt, zodat de klant daardoor niet aan de reis kan deelnemen, kan VIVA Cruises hem de betreffende annuleringskosten volgens paragraaf 5 in rekening brengen. In dit geval heeft de klant het recht om aan VIVA Cruises te bewijzen dat zich geen schade heeft voorgedaan of dat de schade aanzienlijk lager is dan het vaste vergoedingspercentage.

 

 

16. Informatie voor personen met beperkte mobiliteit of andere beperkingen

 

16.1  VIVA Cruises wil ervoor zorgen dat klanten met een lichamelijke beperking een aangename reis kunnen beleven aan boord van de schepen van zijn vloot. Daarom moet VIVA Cruises vóór de boeking op de hoogte worden gesteld van eventuele speciale wensen en behoeften van de klant als gevolg van lichamelijke beperkingen. VIVA Cruises zal er dan alles aan doen om de klant te helpen de best mogelijke reiservaring te hebben en zal daarbij in het bijzonder nagaan in hoeverre de door de klant gewenste pakketreis voor hem geschikt is en hem hierover meer informatie bezorgen.

 

16.2  De veiligheid van de klant is prioritair voor VIVA Cruises. Om deze reden moeten alle klanten die op een rolstoel aangewezen, doof, blind of ondanks visuele hulpmiddelen zeer slechtziend zijn, VIVA Cruises op de hoogte stellen van hun beperkingen, voordat zij boeken. Dan kan samen worden nagegaan welke maatregelen nodig zijn, om de veiligheid van de klant aan boord en tijdens eventueel geplande excursies te garanderen (bijv. door een begeleider te laten meereizen). Als de beperkingen pas na de boeking optreden, dient de klant VIVA Cruises hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen, zodat de vereiste maatregelen voor de veiligheid van de klant kunnen worden overeengekomen.

 

 

17. Weigering van toestemming om te landen, kosten van het verdere vervoer

 

Indien de landing of inreis van de klant en/of de invoer van zijn bagage in de geplande haven of het geplande land wordt geweigerd, kan VIVA Cruises de klant en/of zijn bagage verder vervoeren naar een andere haven of een ander land dat door het schip wordt aangedaan, om daar aan land te gaan. De klant moet VIVA Cruises een vergoeding betalen overeenkomstig het verdere vervoer en alle andere kosten in verband daarmee voor zijn rekening nemen. Voor een dergelijke verder vervoer gelden deze reisvoorwaarden.

 

 

18. Bijstand, berging

 

VIVA Cruises heeft het recht om met het ingezette schip hulp te verlenen aan andere schepen of om schepen te slepen en te bergen. Al deze activiteiten, al dan niet vooraf aangekondigd, maken deel uit van de reis.

 

 

19. Medische zorgen

 

De diensten van de scheepsarts, voor zover die aan boord is, maken geen deel uit van de pakketreisovereenkomst. De patiënt sluit altijd een afzonderlijke behandelingsovereenkomst met de scheepsarts. Alleen de behandelingskosten als gevolg van een door VIVA Cruises of zijn werknemers veroorzaakt ongeval dat zich aan boord of tijdens een door VIVA Cruises georganiseerde activiteit aan land heeft voorgedaan, worden door VIVA Cruises gedragen.

 

 

20. Toepasselijk recht, bevoegde rechter, alternatieve geschillenbeslechting

 

20.1. Deze Algemene Voorwaarden en alle rechtsverhoudingen tussen VIVA Cruises en de klant zijn onderworpen aan het materiële recht van de Bondsrepubliek Duitsland.

 

20.2. De rechter te Düsseldorf is bevoegd voor rechtsvorderingen tegen VIVA Cruises. De woonplaats van de klant is bepalend voor rechtsvorderingen van VIVA Cruises tegen de klant. Voor rechtsvorderingen tegen klanten die handelaren, publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen zijn, of tegen klanten die hun woonplaats of gewone verblijfplaats in het buitenland hebben of van wie de woonplaats of gewone verblijfplaats op het tijdstip van het instellen van de rechtsvordering niet bekend is, is de rechter te Düsseldorf bevoegd.

 

20.3. Bovenstaande bepalingen zijn niet van toepassing,

 

a) indien en voor zover contractueel niet-afdingbare bepalingen van internationale overeenkomsten die voor deze contractuele relatie gelden, afwijken ten gunste van de klant of

 

b) indien en voor zover voor de pakketreisovereenkomst geldende, niet-afdingbare bepalingen van een EU-lidstaat waartoe de klant behoort, gunstiger zijn voor de klant dan deze bepalingen of de overeenkomstige Duitse wettelijke bepalingen.  

 

20.4. Wat de Duitse wet op de beslechting van consumentengeschillen betreft, wijst VIVA Cruises erop dat VIVA Cruises niet deelneemt aan vrijwillige beslechting van consumentengeschillen. Indien een beslechting van consumentengeschillen voor VIVA Cruises verplicht zou worden na het ter perse gaan van deze reisvoorwaarden, zal VIVA Cruises de klant hierover op gepaste wijze informeren.

 

Voor alle reisovereenkomsten die in elektronisch rechtsverkeer worden gesloten, verwijst VIVA Cruises naar het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting http://ec.europa.eu/consumers/odr/. VIVA Cruises neemt momenteel niet deel aan deze vrijwillige procedure.

 

 

Organisator

VIVA Cruises GmbH, Heerdter Sandberg 30, 40549 Düsseldorf, Duitsland

Tel.: +49 211 274 032 50, e-mail: info@viva-cruises.com

 

Druk: juni 2022